Obchodní podmínky

ČLÁNEK I: OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti společnosti PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, IČO: 52021441, DIČ: 2120865483, IČ DPH: SK2120865483 ( dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím eshopu na internetové stránce prehozynapostel.cz. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím eshopu.

Kontaktní údaje:

PROLOGICA PP s. r. o.
Agátová 3406/7A
841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 52021441
DIČ: 2120865483
IČ DPH: SK2120865483

IBAN: CZ9220600000000001186396
e-mail: eshop@prehozynapostel.cz
tel.: 723 788 741

Spoločnosť zapísaná v Okresnom registri Okresného súdu v Bratislave III so sídlom Námestie Biely kríž, 7, 836 07 Bratislava.
Spoločnosť zapísaná 27.10.2018, Vložka číslo 162370/B

ČLÁNEK II: OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů Kupujícím.

Tyto jsou:

a) jméno a příjmení (resp. obchodní jméno) Kupujícího

b) dodací a / nebo fakturační adresa

c) IČO, DIČ, DIČ v případě právnických osob

d) aktuální kontakt (emailová adresa, telefonní číslo)

e) identifikátor zboží (může jít o název, nebo kód zboží)

f) množství objednávaného zboží

Pokud objednávka nebude obsahovat některý z výše požadovaných údajů, Prodávající je oprávněn kontaktovat Kupujícího za účelem jejich doplnění.

Objednávka vytvořená v eshopu a odeslána Kupujícím se až do potvrzení Prodávajícím považuje za návrh kupní smlouvy, který je závazný. Za potvrzení objednávky Prodávajícím se považuje odeslání oznamovacího emailu se souhrnem objednávky, který obsahuje výpis objednaného zboží, částku určenou k úhradě a identifikační údaje Kupujícího. Prodávající nezaručuje doručení oznamovacího emailu do složky doručených zpráv. Kupující je povinen zkontrolovat i jiné složky svého adresáře, například spam.

V případě, že Kupující zjistí v notifikačním emailu nesrovnalosti v objednávce, je povinen neprodleně o této skutečnosti vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím emailu eshop@prehozynapostel.cz, nebo telefonicky na čísle +420 723 788 741.

Přijetím objednávky a zasláním oznamovacího emailu došlo mezi Prodávajícím a Kupujícím k uzavření kupní smlouvy, ze které vyplývají pro obě strany tyto závazky:

a) dodat Kupujícímu zboží v dohodnuté ceně, kvalitě a množství

b) dodat Kupujícímu zboží na dohodnuté místo dodání v dohodnutém termínu

c) závazek Kupujícího převzít zboží

d) závazek Kupujícího zaplatit dohodnutou sumu dohodnutým způsobem

Kupující souhlasí s povinností zaplatit částku za objednané zboží a svůj souhlas potvrzuje při odesílání objednávky, kterou odešle tlačítkem "objednat s povinností platby".

Jakákoliv změna objednávky po jejím potvrzení Prodávajícím je možná pouze po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího.

Prodávající neodpovídá za zpoždění dohodnutého termínu dodání zboží, či za jiné škody, které způsobil Kupující nesprávným nebo neúplným uvedením všech požadovaných údajů při vytváření objednávky.

ČLÁNEK III: DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží prodávající expeduje v co nejkratším možném čase od potvrzení objednávky v závislosti na aktuální dostupnosti objednaného zboží a podle svých provozních možností.

Prodávající obvykle expeduje objednané zboží do 1-5 pracovních dnů, maximálně do 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro dodání zboží překročí 30 kalendářních dnů, Prodávající o této skutečnosti uvědomí Kupujícího emailem nebo telefonicky a informuje ho o prodloužení dodací lhůty.

Kupujícímu vzniká nárok na odstoupení od smlouvy, pokud objednané zboží nebylo dodáno ani v této prodloužené dodací lhůtě. Prodávající je povinen vrátit do 14-ti dnů kupní cenu na účet Kupujícího, pokud tato již byla ze strany Kupujícího uhrazena.

V případě, že Prodávající nemůže, nebo není schopen vůbec dodat objednané zboží, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího emailem nebo telefonicky a dohodnout se s ním na náhradním plnění, které může spočívat:

a) v dodání náhradního zboží, které je vlastnostmi podobné původně objednanému zboží

b) ve vrácení kupní ceny na účet Kupujícího, pokud tato již byla Kupujícím uhrazena

V den odeslání objednávky je Kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím emailu nebo SMS zprávy na telefonní číslo, které uvedl v objednávce.

Zboží je zasíláno prostřednictvím kurýrní služby na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce jako svou dodací adresu. Osobní odběr v sídle Prodávajícího není možný.

Kupující je kurýrní službou informován o termínu dodání objednávky. Pokud Kupujícímu tento termín nevyhovuje, náhradní termín doručení si dohodne přímo s kurýrní společností.

Pokud se Kupující v avizovaný den dodání zboží nenachází na určené adrese a není ho možné zastihnout ani telefonicky na čísle, které uvedl v objednávce, přičemž o plánovaném doručení, jakož io možnosti zvolení náhradního termínu doručení byl informován prostřednictvím SMS zprávy odeslanou kurýrní společností, Kupující odpovídá za škodu, kterou tímto jednáním způsobil Prodávajícímu.

Náklady na opětovné doručení zboží Kupujícímu hradí Kupující.

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost obalu, ve kterém je zboží zabaleno a podepsat doklad o převzetí zboží. V případě, že Kupující zjistí při přebírání zboží, že obal je poškozen, je povinen sepsat s kurýrní společností zápis o zjištěných poškozeních a následně informovat o této skutečnosti i Prodávajícího.

Prodávající není povinen uznat pozdější reklamaci, pokud Kupující převezme zboží navzdory poškozenému obalu. Za poškozený obal se považuje viditelně poškozená a / nebo otevřená obálka / balík.

Za poškození zboží během přepravy je zodpovědná kurýrní služba.

Kupující je povinen po převzetí zboží zkontrolovat, zda se dodané zboží shoduje s objednávkou typově i kvalitativně a zda není poškozen přepravou i přesto, že obal neobsahuje žádné viditelné známky poškození.

Pokud Kupující zjistí jakékoliv nesrovnalosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího emailem na adrese eshop@prehozynapostel.cz nebo telefonicky na čísle 723 788 741.

ČLÁNEK IV: CENOVÉ PODMÍNKY

Kupní cena jednotlivých výrobků je vždy zobrazena v eshopu prehozynapostel.cz vedle konkrétního zboží. Cena je vždy uvedena včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu nabízeného zboží, přičemž ceny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění v eshopu prehozynapostel.cz.

Pro Kupujícího je závazná jen cena, která platila v okamžiku odeslání objednávky. Snížení původní ceny po odeslání objednávky neopravňuje Kupujícího žádat vrácení rozdílu a zvýšení původní ceny po přijetí objednávky neopravňuje Prodávajícího žádat o doplacení rozdílu.

Cena zboží, která je uvedena v objednávce je závazná i pro účely případné budoucí reklamace.

ČLÁNEK V: POŠTOVNÉ A BALNÉ

Dodání zboží zákazníkovi zajišťujeme prostřednictvím kurýrní společnosti PPL. Běžná doba doručení zboží kurýrem je 1 až 2 pracovní dny.


K ceně za zboží se připočítává i cena za poštovné.


- při platbě přes elektronické bankovnictví je cena poštovného 130 Kč
- při platbě na dobírku se cena poštovného navyšuje o poplatek 35 Kč. Konečná cenu poštovného tak je 165 Kč.

Prodávající může výšku poštovného kdykoliv upravit. Pro Kupujícího je závazná výška poštovného, která byla platná v okamžiku odeslání objednávky.

ČLÁNEK VI: PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající nabízí při objednávkách v eshopu prehozynapostel.cz několik možnosti k úhradě platby.

- Platba dobírkou: V tomto případě se kupující zavazuje uhradit celou částku při přebírání zboží kurýrní společnosti.
- Platební karta: suma za objednávku bude zaplacena online pomocí Vaší platební karty.
- Platba převodem na učet

Při reklamaci nebo při odstoupení od smlouvy, pokud již byla částka uhrazena, si Prodávající vyhrazuje právo vrátit tuto částku Kupujícímu pouze převodem na účet a to maximálně do 14 dnů od uznání reklamace, resp. od odstoupení od smlouvy.

ČLÁNEK VII: STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv do okamžiku jejího závazného potvrzení Prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Kupujícímu objednávku nebo její část v těchto případech:

a) pokud již zboží nevyrábí

b) pokud zboží není momentálně dostupný a Prodávající není schopen garantovat, že bude opět v brzké době dostupný

c) pokud se z technických důvodů v systému vytvoří objednávka na nedostupný zboží

d) pokud objednávku není možné potvrdit pro chybně uvedeny kontaktní údaje Kupujícího

V případě, že nastane některá ze situací uvedených v bodě a, b, c, je Prodávající povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího a navrhnout mu další postup k vyřešení tohoto problému.

Kupující má právo nesouhlasit s navrhovanými alternativními řešeními a má právo odstoupit od smlouvy.

Pokud v těchto případech došlo k uhrazení objednávky Kupujícím, Prodávající se zavazuje vrátit přijatou částku zpět na účet Kupujícího, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

ČLÁNEK VIII: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Prodávající se zavazuje vrátit zpět uhrazenou částku za zboží Kupujícímu do 14 dní. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy bylo zboží Kupujícím vráceno zpět Prodávajícímu.

Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu snáší Kupující.

Výměna zboží za nové

Kupující má právo do 14 dnů od doručení požadovat výměnu zboží. Prodávající se zavazuje:

a) zajistit Kupujícímu náhradní zboží ve smyslu požadavků Kupujícího

b) vrátit uhrazenou částku Kupujícímu, pokud náhradní zboží není Prodávající schopen zajistit

 

Lhůta pro dodání náhradního zboží je stejná, jako při objednávce nového zboží.

Prodávající se zavazuje vrátit zpět uhrazenou částku za zboží Kupujícímu do 14 dní. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy bylo zboží Kupujícím vráceno zpět Prodávajícímu.

 

Při odstoupení od smlouvy, i při výměně zboží za nové, musí zboží splňovat následující kritéria:

a) zboží musí být zasláno s fakturou

b) zboží musí mít všechny štítky, se kterými bylo doručeno

c) zboží musí být v originálním a nepoškozeném obalu

d) zboží nesmí být nošen, praní, žehlení

e) zboží nesmí jevit známky opotřebení nad rámec vyzkoušení

f) zboží musí být zasláno s tímto vyplněným formulářem (pdf)

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

PROLOGICA PP s. r. o.
Duklianska 21
085 01 Bardejov
Slovenská republika

Prodávající nepřevezme zásilku od Kupujícího, pokud ji Kupující zaslal na dobírku.

ČLÁNEK IX: REKLAMACE ZBOŽÍ

1. Odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující potvrzuje a bere na vědomí, že se s reklamačním řádem Prodávajícího seznámil v plném rozsahu a souhlasí s ním. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se řád stává pro Kupujícího závazným. Reklamační řád je veřejně dostupný na prehozynapostel.cz.

 

2. Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je Kupující povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat nepoškozenost obalu, v němž je dodané zboží zabaleno. Pokud se při převzetí zboží zjistí, že obal je poškozen, Kupující je povinen přímo na místě se zaměstnancem kurýrní společnosti, která zboží doručila, sepsat zápis o zjištěných škodách. Kupující je současně povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího.

Zásilka přelepena ochrannou páskou Prodávajícího se považuje za nepoškozenou, neotevřenou a originální. Pokud je ochranná páska Prodávajícího při přebírání zboží poškozena, případně pokud Kupující při přebírání zboží zjistí další poškození balení nebo neoprávněné otevření zásilky, není povinen takovou zásilku převzít. Je však povinen sepsat se zaměstnancem kurýrní společnosti zápis, ve které bude uveden důvod, proč k převzetí zásilky nedošlo. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající má právo případné pozdější reklamace z tohoto důvodu neuznat.

Pokud Kupující zboží převezme a až následně zjistí, že zboží je neúplné nebo jinak poškozen přepravou, přičemž toto poškození nebylo viditelné na vnějším obalu zboží nebo ochranné pásce Prodávajícího, je Kupující povinen neprodleně uplatnit reklamaci u Prodávajícího. V opačném případě se dodání zboží považuje za úplné, bez vad a reklamace z tohoto titulu má právo Prodávající neakceptovat.

Kupující může uplatnit svoji reklamaci na adrese Prodávajícího:

PROLOGICA PP s. r. o.

Duklianska 21

085 01 Bardejov

Slovenská republika

Kupující se při uplatnění reklamace nemůže domáhat okamžitého vyřízení reklamace u Prodávajícího, která bude vybavena reklamačním oddělením Prodávajícího v zákonem stanovené lhůtě a v souladu s tímto Reklamačním řádem.

 

3. Kupující je při uplatnění reklamace povinen vyplnit reklamační formulář, který je dostupný na prehozynapostel.cz.

Kupující je povinen uvést ve Formuláři následující údaje:

a) Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno / jméno a příjmení;

b) Číslo elektronické objednávky;

c) Popis vad zboží

d) Název a číslo bankovního účtu Kupujícího, název a kód banky, ve které je účet veden

e) Datum

f) Podpis Kupujícího, pokud zasílá vyplněný formulář prostřednictvím pošty.

 

V případě nesprávně nebo neúplně vyplněného formuláře nebo pokud k reklamačnímu formuláři není přiložena faktura, Prodávající vyzve Kupujícího na doplnění / opravu chybějících / nesprávných údajů nebo na přiložení chybějících dokladů.

V případě, že Kupující nereaguje na telefonickou nebo emailovou výzvu Prodávajícího, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou ve Formuláři.

V případě, že Kupující nezašle spolu s reklamačním formulářem a fakturou i zboží, kterého se reklamace týká, Prodávající má právo nepokračovat v reklamačním řízení, a to až do okamžiku doručení zboží, kterého se reklamace týká. Pokud ani po opakovaných výzvách Prodávajícího Kupující nedoručí zboží určené k reklamaci, má se za to, že Kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.

 

4. Záruční podmínky a záruční doba

Záruční doba na dodané zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem, ve kterém bylo zboží předán Kupujícímu. Reklamace musí být ze strany Kupujícího uplatněna do uplynutí záruční doby. Uplynutím této doby zaniká nárok Kupujícího na uplatnění reklamace.

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u Prodávajícího a který byl zaplacen. Kupující je povinen ve formuláři co nejpřesněji popsat důvody reklamace, tj vady zboží, pro které objednané zboží reklamuje.

Za vadu zboží se nepovažuje vada, která vznikla během trvání záruční doby v důsledku opotřebení zboží, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Součástí každého dodaného zboží je faktura (doklad o koupi zboží). Faktura slouží jako záruční doklad. Kupující je povinen k vyplněnému formuláři vždy přiložit i fakturu. Nepriložením faktury zaniká Kupujícímu nárok na uplatnění reklamace. Kupující nemá nárok na uplatnění reklamace ani v případě vad, o kterých v době odeslání objednávky věděl, resp. byl informován Prodávajícím.

Prodávající je povinen přijmout a vybavit každou reklamaci, pokud byly ze strany Kupujícího splněny podmínky pro uplatnění reklamace.

Prodávající může ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) reklamované zboží opraví a vrátí Kupujícímu,

b) vymění vadné zboží za nové,

c) vrátí kupní cenu Kupujícímu,

d) vyplatí Kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží,

e) reklamaci Kupujícího zamítne. 

Způsob vyřízení reklamace určí Prodávající po dohodě s Kupujícím. Reklamační řízení nesmí trvat déle než 30 dní. V opačném případě má Kupující právo požadovat výměnu zboží nebo má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny.

O výsledku reklamačního řízení informuje Prodávající Kupujícího zasláním emailu na emailovou adresu Kupujícího.

5. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád.

Změny a / nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na prehozynapostel.cz.

 

ČLÁNEK X: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  (GDPR)

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu dotyčných osob pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  Správcem Vašich osobních údajů je společnost PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, identifikační číslo: 52021441 (dále jen "správce").
  Kontaktní údaje správce jsou následující: PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronické pošty eshop@prehozynapostel.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný těmto správci ve smyslu čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení").

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů, obchodních sdělení, zboží a činění jiných marketingových aktivit správcům vůči Vaší osobě.
  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu Čl. 22 nařízení.

 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uložena, jsou 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 5. DALŠÍ PŘÍJEMCOVÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy:
  • Evici webdesign s.r.o. - provozovatel eshopového systému Upgates,
  • Websupport, s.r.o. - registrace domeny, zpracování emailových schránek
  • Heureka Group a.s. - zpracování emailového dotazníku spokojenosti
  • Favi online s.r.o. - zpracování údajů zákaznické spokojenosti
  • Facebook Inc - správce online reklamních kampaní
  • Google LLC - provozovatel služeb: Google Adwords, Google analytics,
  • INTELIMAIL s.r.o. - odesílání a zpracování e-mailových
  • Global Payments s.r.o. - provozovatel platební brány
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenosnost Vašich osobních údajů
  2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu eshop@prehozynapostel.cz
  3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Kontrolního úřadu.
  4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

ČLÁNEK XI: ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. V případě, že Kupující není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost Kupujícího podle předchozí věty zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Kupujícím, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů“).
  Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je (i) Česká obchodní inspekce, kterou lze za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Průvozská 32, poštovní složka 29, 827 99 Bratislava ars@soi.sk nebo adr@soi.sk nebo (ii) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky. Seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce: (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), přičemž Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 2. Návrh Kupujícího na zahájení alternativního řešení sporu musí ve smyslu § 12 odst. 3 Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů obsahovat:
  1. jméno a příjmení spotřebitele, adresu na doručování, elektronickou adresu a telefonický kontakt, pokud je má,
  2. přesné označení Prodávajícího,
  3. úplný a srozumitelný popis rozhodujících skutečností,
  4. označení, čeho se Kupující jako spotřebitel domáhá,
  5. datum, kdy se Kupující jako spotřebitel obrátil na Prodávajícího se žádostí o nápravu a informaci, že pokus o vyřešení sporu přímo s Prodávajícím byl bezvýsledný,
  6. prohlášení o tom, že ve věci nebyl zaslán stejný návrh jinému subjektu alternativního řešení sporů, nerozhodl ve věci soud nebo rozhodčí soud, ve věci nebyla uzavřena dohoda o mediaci ani nebylo ve věci ukončeno alternativní řešení sporu způsobem podle § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. K podání návrhu může Kupující využít formulář, jehož vzor je Kupujícímu k dispozici ke stažení na webovém sídle ministerstva (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1) a každého subjektu alternativního řešení sporů. K návrhu Kupující přiloží doklady související s předmětem sporu, které prokazují skutečnosti uvedené v návrhu.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku.

ČLÁNEK XII: ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto nákupní podmínky jsou platné od 27.05.2024 a plně nahrazují předchozí nákupní podmínky.
Vyhrazujeme si právo změnit nákupní podmínky bez předchozího upozornění.